Evropska mreža Ambasadora ženskog preduzetništva

Jun 2010 – jun 2012.

Projekta ima za cilj da doprinese promociji ženskog preduzetništva u Srbiji kroz uspostavljanje nacionalne mreže Ambasadorki. Kampanje vezane za preduzetništvo u svim regionima u Srbiji će inspirisati žene da pokrenu sopstvene biznise i postanu preduzetnice. Ambasadorke će pomoći da se poveća poverenje između ciljnih grupa da bi osnovale nove firme ali će biti i uzori budućim preduzetnicama.
Kroz predstavljanje svojih uspešnih priča, ambasadorke će ohrabriti žene da prepoznaju preduzetništvo kao mogućnost razvoja karijere. Udruženje poslovnih žena Srbije je partner u konzorcijumu na čijem čelu je Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Projekat finansira Evropska unija.

Više o ovom projektu

Evropska mreža mentora ženskog preduzetništva

Novembar 2011 – novembar 2013.

Cilj projekta je jačanje ženskog preduzetništva širom Srbije kroz uspostavljanje nacionalne mreže mentora. Fokus projekta je pružanje kompletnih mentoring usluga preduzetnica koje su vlasnice preduzeća iz svih regiona u Srbiji sa ciljem da pomognu ženama da prevaziđu probleme koji se pojavljuju na početku poslovanja. Mentori će tokom projekta savetovanjem pomoći polaznicama da dostignu poslovne ciljeve. Pružanjem poslovnih saveta, mentori će doprineti da žene budu uspešne u svom poslu i da postignu značajne rezultate.
Udruženje poslovnih žena Srbije je partner u konzorcijumu na čijem čelu je Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Projekat finansira Evropska unija.

Više o ovom projektu

Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU

June 2010-June 2011
„Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU: Preduzetnice preduzetnicama otvaraju nove mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva“. Projekat je finansirala Evropska unija.

Postignuta je saradnja između organizacija koje promovišu žensko preduzetništvo iz Srbije (Udruženje poslovnih žena Srbije) i iz Evropske unije (Udruženje jumpp iz Nemačke). Jačanjem ovog partnerstva omogućeno je stvaranje poslovne mreže uspešnih ženskih preduzeća iz Srbije koja mogu biti konkurentna na EU tržištu, kako članica UPŽ tako i budućih preduzetnica. Rezultati projekta su: razvoj plana strategije, pokretanje web portala xzglobal.net, objava publikacije „Pearls of Excellence“, mentoring, benchmark analiza inovativnosti ženskih biznisa.

Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi

Mart-Decembar 2010

Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi.
Projekat je finansirala nemačka agencija za međunarodnu saradnju GTZ (sada GiZ).

Jačanje saradnje/povezivanja/veza između organizacija civilnog društva (Udruženje poslovnih žena), javnog sektora (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministrarstvo rada i socijalne politike) i privatnog sektora (preduzetnice) kroz učešće njihovih predstavnika na okruglim stolovima i podizanjem svesti kroz rezultate istraživanja o održivosti ženskih biznisa.

Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada

Septembar – Decembar 2010
Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada. Projekat je finasirao UNIFEM (sada UN Women).

Ovaj projekat je imao za cilj povećanje saradnje sva tri sektora (javnog, privatnog i civilnog) u implementaciji najboljih praksi, koje promovišu zapošljavanje žena koje su pogođene procesom privatizacije i globalne ekonomske krize. Organizovani su okrugli stolovi na kojim su učestvovali predstavnici iz privatnog sektora, vladinih institucija i organizacija civilnog društva sa naglaskom na ekonomsko osnaživanje žena. Informacije dobijene na ovim okruglim stolovima i najbolji primeri prakse su poslužili kao osnova za sadržaj priručnika koji je objavljen „Društveno odgovorno poslovanje i poboljšanje položaja žena na tržištu rada“.